IKC Montessori Parkrijk in Rijswijk

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk

Opleverdatum: N.t.b.

Integraal Kind Centrum Montessori Parkrijk zal gerealiseerd worden in de woonwijk RijswijkBuiten in het deelplan Parkrijk. Voor het IKC Parkrijk wordt uitgegaan van groepsruimten met een beperkte omvang, in combinatie met open leerruimten die centraal gelegen zijn tussen de groepsruimten voor de school, een speellokaal en (stam)ruimten voor de kinderopvang. De buitenschoolse opvang maakt naast eigen ruimten ook buiten schooltijden en in vakanties gebruik van onderwijsruimten.

In de gemeenschappelijke ruimten zijn onder andere een handvaardigheidsruimte, een gemeenschappelijke aula en een personeelskamer opgenomen. Daarnaast is er ruimte voor wijk(welzijn)functies en sportfuncties in het programma meegenomen. Voor de partners in het IKC Parkrijk geldt dat zij streven naar zoveel mogelijk medegebruik van ruimten. Tot slot vormt ook de buitenruimte onderdeel van de Vraagspecificatie.

Bij de ontwikkeling van dit project zijn de onderstaande kernpartners betrokken: Librijn Openbaar Onderwijs c.q. Openbare Montessorischool Parkrijk; De Lange Keizer Kinderopvang (met dagopvang en buitenschoolse opvang); Gemeente Rijswijk (Sport en Welzijn).

Na het afronden van het opstellen van de Vraagspecificatie en het begeleiden van de aanbesteding UAV-GC, heeft de gemeente Rijswijk ons gevraagd om het project in de verdere uitwerking en realisatie als projectleider vanuit de gemeente te begeleiden.

Taken die wij in deze rol van projectleider uitvoeren zijn: Intern – ook bestuurlijk/politiek – en extern eerste verantwoordelijke voor deze ontwikkeling; Spil tussen gebruiker(s), huurder, bouwmanagementadviseur en interne gemeentelijke organisatie Het bijwonen van ontwerp-gebruikers overleggen, overleggen met de aannemer e.d., uitgaande van een tweewekelijkse vergadercyclus; Budgetbewaking; Het begeleiden van afspraken over beheer en exploitatie van de gebouwen, uitgaande van een zestal overlegmomenten; Het opstellen van de benodigde interne en bestuurlijke rapportages (inbreng P&C cyclus en waar nodige college en/of raadsvoorstellen); Het adviseren en informeren van de verantwoordelijk manager en bestuurlijke portefeuillehouder; Het – in samenwerking met – verzorgen van de nodige communicatie zowel naar buiten als naar binnen toe.

IKC-Parkrijk-2